Физички лица
Возило

Автомобилска одговорност, Авто каско

а) Авто Каско осигурување ( патничко моторно возило) :

Поседувањето на оваа полиса е:

 • доброволно ( паметна инвестиција за заштита на вашиот имот );
 • задолжително ( доколку возилото се купува со договор на кредит или на лизинг );

Осигурителна заштита за:

 • покритие од над 15 ризици-опасности согласно условите за осигурување;
 • годишно осигурување со важност во цела Европа (кај некои осигурувачи е проширено за делови од Азија);
 • плаќате помалку премија доколку и вие како осигуреник учествувате со дел при исплата на идната настаната штета;
 • попусти за непријавени штетни настани во годината, за старост на возилото, поседување на полиса од авто одговорност во истата компанија, плаќање во целост на премија во одредени рокови, како дел од некој пакет креиран од осигурителната компанија итн;
 • пренос на “заработените”  попусти низ годините на каско полисата на новокупеното возило (при продажба на старото возило);
 • Наша напомена:
  • оваа полиса  согласно нашето искуство е најисплатлива да се прави за своето возило до 8-9 години старост;
 • можност за осигурување на возачот и патниците од незгода;
 • премијата што треба да се плати во договорените рокови зависи од новонабавната  вредност на возилото, изборот на вашето учество во штети како и во ризикот провална кражба, дополнителните  осигурувања, заработените попусти, начинот на плаќање  и сл.
 • можност за добивање  на најдобрата достапна понуда само за вашето возило;

( со потполнување на прашалникот со најнеопходните детали и достава до нас, ќе ве контактираме во најкраток можен рок согласно времето потребно за комуникација со осигурувачите и нашата анализа на истото ) .

 • можност за достава на полиса на ваша адреса и време кое Вас ви одговара !

 

б) осигурување од авто-одговорност ( патничко моторно возило ):

 • задолжително осигурување при годишната регистрација на вашето возило 
  •  Наша напомена:
   • да се внимава при обнова на полисата како и при купување на првата полиса. Праксата покажува дека ненавременото купување на оваа полиса или закаснување од неколку денови, освен можната  законската санкцијата од МВР,  поголеми финансиски последици може да има сопственикот на возилото, доколку во тој период причини сообраќајна незгода со поголеми штети, а кои износи исплатени спрема оштетеното лице  ќе му се регресираат ( поврат на средствата ) од  осигурителната компанија која законски мора да ја исплати штетата!
 • покритие за вашата одговорност за  штети причинети  кон трети лица, согласно условите за осигурување. Ова се однесува на сите материјални и нематеријални штети со минимални осигурени суми од над 150.000 евра до  500.000 евра во зависност од видот на моторното возило за материјални штети, односно од 300.000 евра па се до 1.000.000 евра за нематеријалните штети, пак во зависност од видот на моторното возило.
 • премијата зависи од силата на моторот, староста, како и од непредизвикани или предизвикани штети ( бонус-малус систем), кај товарни возила зависи од носивоста, а кај автобусите од намената и бројот на седишта,  итн.
 • висината на премијата за овој вид осигурување е иста во било која осигурителна компанија;
 • можност за осигурување на возачот и патниците од незгода;
 • можност за осигурување на стаклата од кршење;
 • можност за купување на т.н авто асистенција услуга (помош при незгода на пат) ;
 • можност за т.н полиса АО плус (осигурување на возачот од незгода за која е виновен).
 • можност за авто каско осигурување;
 • можност за пресметка на премијата само за вашето возило ( ПРАШАЛНИК за изработка на понуда за каско осигурување на патничко моторно возилo  )
 •  достава на полиса на ваша адреса и време кое Вас ви одговара !
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest