Физички лица
Дом

Домаќинско осигурување, Пожарно осигурување.

а) Домаќинско осигурување:

  • комплетно годишно осигурително покритие (за објектот и стварите, осигурување од пожар, провална кражба, одговорност према трети и од трети лица, трошоци за нужно сместување, услуга на т.н  домашна асистенција, итн), согласно условите за осигурување;
  • можност за дополнително осигурување од поплава ( Наша препорака: за куќи и станови на приземје );
  • можност за осигурување од земјотрес;
  • можност за осигурување на стаклата ( внатрешни/надворешни ) од кршење;
  • можност за попусти за непријавени штети, сигурносни-заштитни системи , плаќање на премија во целост во одредени рокови  итн.
  • премијата што треба да се плати зависи од површината на станот/куќата (м2), вредноста на стварите во домот, дополнителните осигурувања, заработените попусти, начинот на плаќање;

б) Пожарно осигурување: 

  • доколку не се користи станот или пак премијата на полисата за домаќинско осигурување Ви претставува финансиско оптеретување, Ви предлагаме да се направи основно пожарно осигурување ( помалку осигурени предмети и ризици ) кое го покрива најголемиот ризик, а тоа е пожарот. Повеќето дополнителни ризици споменати кај домаќинското осигурување може да се вклучат и во овој вид на осигурување.
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest