Физички лица
Здравје

Доброволно приватно здравствено осигурување, Животно осигурување

а) Доброволно приватно здравствено осигурување:

 • обезбедува највисок стандард на здравствена нега со приоритетна достапност до најдобрите приватни здравствени установи кај нас ( болници и дијагностички центри);
 • едноставна комуникација и поддршка од асистентските центри на осигурителните компании;
 • покритие на трошоците за: специјалистички прегледи, едноставни и комплексни дијагностички постапки, болничко и вонболничко лекување, операции, рехабилитација како и со дополнувања на покритието за тешки болести, превентивна заштита-периодични прегледи,стоматолошки и офталмолошки услуги, породување итн, согласно условите за осигурување и договорените дополнителни покритија;
 • можност за договор за осигурување како поединец или семејство, колективно осигурување (во фирми), како и за менаџерските тимови;
 • во одредени ситуации можно е лекувањето да се одвива и во странство;
 • премијата зависи од старосната категорија, одбраниот пакет, дополнителните покритија, бројот на вработени кај колективните полиси со просечната старост и сл;
 • има можност за прифатлива месечна премија со посебни договорања, а сè во насока да се излезе во пресрет на барањата и реалните можности на осигурениците за овој се уште релативно нов производ на домашниот пазар на осигурување;
 • оваа класа  на осигурување е најбрзо растечко осигурување кај нас и по број на договори и по раст на премијата што е доказ дека клиентите за кратко време ги препознаа бенефитите на полисата;
 • за одредени клиенти кои побаруваат посебни услови, спремни сме да обезбедиме осигурителни покритија на повисоки осигурени суми ( до 1 мил.евра ) во соработка со домашните осигурувачи и странските провајдери на таквите услуги;
 • со потполнување на прашалникот со најнеопходните детали, ќе ве контактираме во најкраток можен рок;
 • достава на полисата на вашата адреса и време кое Вас ви одговара !

б) Животно осигурување:

Ова осигурување е :

 • доброволно ( како паметна инвестиција, а посебно доколку се склучи на помлади години );
 • задолжително ( при користење на некој кредити );
 • полисата за животно осигурување повеќе од 300 година е достапна на луѓето и заедно со транспортното осигурување се “пионерите” во нашата  дејност-осигурување;
 • едноставноста  на ова осигурување, е што покрива два ризика (смрт и доживување) и е со важност на повеќе години. Остварувањето на барем еден од овие два ризика е сосема извесно, односно осигуреното лице или ќе го доживее истекот на договорениот рок на полисата или не. Заедно со штедењето на средствата за некој период понатаму во животот, преку редовното плаќање на премијата, со тек на времето се покрива и осигурувањето на животот, и со ова во секој случај  ќе се обезбеди финансиска поддршка за себе и своето семејство/наследниците или пак назначените корисници  во случај ако се оствари вториот непосакуван ризик;
 • премијата зависи од финансиската можност на секој клиент да плаќа според сопствените можности, пристапната старост, висина на осигурените суми, здравствената состојба итн;
 • во последните години ова осигурување кај нас има двоцифрен пораст, поради зголемената конкуренција на осигурувачи и со нови иновативни елементи (инвестирање во фондови );
 • одличните бројки во продажбата на животното осигурување кај нас, со вкупна продажба за 2019 год од 30 мил.евра, придонесе за континуираното зголемување на животните осигурувања (околу 20%) во вкупната премија на домашниот осигурителен пазар, што полека нè приближува кон регионалните просеци, иако сеуште сме далеку од некој европски стандард;
 •  ( со потполнување на прашалникот – понудата за осигурување со најнеопходните детали, ќе ве контактираме во најкраток можен рок )
 • Достава на полисата на ваша адреса и време кое Вас ви одговара !
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest