Правни лица
Транспортно осигурување

Транспортно осигурување

  • Главната поделба е: осигурување на стока во сите видови транспорт ( карго полиса ) и осигурување на одговорноста на превозникот за превземената стока (ЦМР полиса ).
  • На основа досегашната пракса кај нас и во регионот , на основ договорениот паритет по Инкотермс ( кој е сопственикот на стоката во време на транспорт) се докажа дека единствено осигурувањето на стоката ( карго полиса ) е најверојатно најсигурна заштита на интересите на сопственикот на робата .
  • Постојат суштински разлики помеѓу овие два вида на осигурување и ако не се направи јасна разлика или недоволно се објасни од агентите кој ги продаваат полисите или не се целосно разбрани од  превозниците кој го извршуваат транспортот, организаторите на превозот итн често пати се доаѓа до судски спорови и значителни штети на робата а кој најчесто паѓаат на товар на сопственикот на стоката .
  • ЦМР полисата ја покрива исклучиво одговорноста за штети за докажана субјективна одговорност на возачот а согласно меѓународната конвенција ЦМР за друмски превоз за стоки е со големо ограничување на висината на вредноста на пратката.
  • Решавањето на штетите по оваа полиса ( обврска за докажување на одговорноста е на сопственикот на стоката и често трае долго со неизвесен исход ) не е воопшто на некој начин  слична со начинот на кој се решава штета по полиса за осигурување на стоката ( карго ) каде имаме јасно дефинирани осигурени ризици и каде што без посебни проблеми се решаваат најголем дел од штетите.
  • ЦМР осигурувањето е понекогаш задолжителен документ од страна на организаторите на транспорт при вршење на меѓународниот превоз на стока, па поседувањето на оваа полиса ја “брани” одговорноста од страна на превозникот како и финансиската сигурност на превземената стока, а со тоа направил најдобро што може како совесен субјект во целиот овој процес.
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest