Правни лица
Вработени

Менаџерско осигурување

 • Востанова пракса кај повеќето домашни фирми кој обезбедуваат нивните менаџери безрезервно да се посветени на секојдневните работни обврски со чувството на сигурност и задоволство.
 • наменето за сите членови на управни и надзорни органи, раководители во финансиските институции и сите што се поставени на одговорни позиции со посебни овластувања а во насока на поголема мотивација за постигнување на годишните деловно цели.
 • Покритие со важност 24/7, било каде.
 • Високи осигурени суми за осигурување од смрт и инвалидитет согласно условите за осигурување
 • Специфика на оваа полиса е т.н Бонус ( дел од уплатената премија ) кој се враќа-уплаќа или на сметка на договорувачот на осигурувањето ( фирмата ) или пак на трансакциска сметка на менаџерот . Оваа одлука ја донесува договорувачот на осигурувањето а најчесо е базирана на постигнатите годишни таргети на секој менаџер.

Колективно осигурување од последици на несреќен случај-незгода.

 • Традиционално годишно осигурување наменето за  сите  вработени во нашата земја кое го склучува работодавачот а може да се плаќа од негова страна како и од страна на вработените,
 • Високи осигурени суми за осигурување од смрт и инвалидитет со можност и за исплата на дневен надомест и трошоци за лечење, согласно условите за осигурување.
 • Покритие со важност 24/7, било каде.
 • Можност да се вклучат во осигурување и членови на семејството
 • Мининални месечни премии од 100 или 50 ден по вработен и осигурени суми согласно дејноста во која работи правното лице.
 • Премијата завииси од бројот на осигурените лица, од вклучениот број на ризици-опасности и од висината на осигурената сума.
 • ( со потполнување на прашалникот со најнеопходните детали, Ќе ве контактираме во најкраток можен рок ) Достава на полиса на ваша адреса !
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest