Правни лица
Побраувања

Осигурување на побарувања

Осигурување на побарувања :

 • Со оваа полиса се обезбедува осигурително поктирие за добавувачите од ризикот неплаќање на нивните побарувања од страна на домашни и странски купувачи.
 • Околу 30-40% од вкупната актива на фирмата произлегува од нивните побарувања и во најголем дел воопшто не се размислува за осигурување.
 • Само неколку осигурителни компании го нудат ова покритие во моментов кај нас но битно е да се напомене дека целиот ризик заедно со експертизата и потребните анализи во позадина се покриени од страна на реномирани европски и светски провајдери на ваков тип на осигурување.
 • Покриени ризици се:
 • Продолжено доцнење-неплаќање
 • стечај-несолвентност
 • Освен осигурувањето, дополнителни предности се:
 • Влез на нови пазари
 • Превземање на некој клиент од конкуренција преку нудење на подобри услови( валута и рокови на плаќање )-нови купувачи.
 • Продажба без барање на банкарски гаранции, акредитиви .
 • Употреба на полисата како колатерал кај банките.
 • Превенција за осигурителната компанија и за осигуреникот преку континуираните анализи и пратење на пазарите и фирмите за евентуалното нарушување на стабилнита финансиска состојба на купувачите со превземање на соодветни мерки.
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest