Правни лица
Имот

Провална кражба и разбојништво

 • Предмет на осигурување се сите предмети кои се во сопственост на осигуреникот, а се сместени во заклучени простории, како и предмети на трети лица земени на поправка, преработка, пари и хартии од вредност, пари во банкомати, превезување на пари и други вредности, осигурување на моторни возила во складишта итн , согласно условите за осигурување.
 • Најчесто се врши осигурување на предметите како група со можност,  освен оние предмети кои се наоѓаат  во моментот, се осигурени и оние кои што ќе се набават подоцна (ако се води точна сметководствена евиденција).
 • Со овој вид на осигурување покрај украдените предмети, осигурани се и уништените и оштетените предмети при провалната кражба, или во обид за такво дејство. Увид и записник од МВР е задолжителен.
 • Наша напомена:
  • Кога осигураните предмети имаат поголема вредност, препорачуваме да се осигуруваат на т.н прв ризик што ќе овозможи осигурување на вредност која што е доволна да ја покрие евентуалната штета што ќе настане.

Пожарни ризици

 • Пожарни ризици ( стручно именувани  како осигурување од пожар и некои други опасности ) се збир од неколку опасности како што се пожар, експлозија, удар на гром, олуја , град , манифестации и демонстрации, излевање на вода од инсталации итн, како и дополнителни осигурувања од поплава, лизгање на тло и одрон на земјиште итн.
 • Најчесто овој вид на осигурување, кај правните лице се води како основно осигурување. Со купувањето на полиса од пожар и некои други опасности, го заштитуваме највредниот имот на компанијата почнувајќи од зградите, канцелариите, производните погони, продавници, магацини, опрема и машини за производство, канцелариски мебел, компјутерската опрема, залиха на суровина, готов производ или пак било која залиха на трговска роба итн.
 • Премијата што треба да се плати се оценува како најповолна за секоја компанија, бидејќи делот што треба да се плати започнува од само 0,02 – 0,03 % од вредноста на предметот.

Кршење на машини

 • Најчесто ова осигурување оди во комплет со полисата за пожарно осигурување
 • Како опција се нуди да се осигуруваат неколку поединечни машини или пак најчесто сите заедно.
 • Евидентирањето на видот,производителот,годината на производство на машините и сл. е задолжително.
 • Се врши осигурување на машините, опремата, инсталациите, цевководите, гасоводите итн, додека се во функција, од нивно ненадејно и непредвидливо оштетување или уништување, согласно условите за осигурување.
 • Битно е да се напомене дека осигурувачите при превземање на овој ризик во осигурување бараат редовна ревизија и периодични прегледи на машините, согласно прописите за оддржување на истите.
 • Исто така, кај овој вид на осигурување може за некои машини/опрема/делови да има откуп на амортизираната вредност, што не се сретнува кај другите видови на осигурувања.
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest