Добредојдовте
во Омада осигурување

Client Satisfaction
Precise Calculation
Projects Success
https://omadainsurance.com/wp-content/uploads/2020/07/user-320x320.png

Извршен Директор

Горан Стојанов

На почетокот на 2020 година заедничката идеја на неколку луѓе од различни професионални ориентации и бизниси се сретнуваат случајно и  за кратко време ја донесуваат одлуката да ги постават темелите на едно ново осигурително брокерско друштво ОМАДА осигурување АД Скопје.

Размилсуваме ..постои силна потреба за физичките и правните лица да бидат јасно упатени во нивните права и можности за обезбедување на нивната иднина.

Токму тоа беше нашата примарна цел при креирањето на тимот професионалци кои што ќе бидат вашите вистински претставници во светот на осигурувањето. Обезбедувајќи  ја вашата сигурност Вие ја обезбедувате не само безбедноста на вашите деца, туку и на целото општество.

Нашата улога е да работиме и делуваме како  посредници во изборот на најсоодветното осигурително покритие за секој клиент.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Регистар на осигурителни брокери

Назив на Друштвото Осигурително брокерско друштво ОМАДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Седиште ул. 852 бр.62 Скопје-Гази Баба
Телефонски број и број на телефакс 02-3111-244
Интернет страница www.omadainsurance.com
Електронска адреса info@omadainsurance.com
Име и презиме на одговорното лице Горан Стојанов, Извршен директор
Име и презиме на делегирано одговорно лице
Име и Презиме РБС издаден од Агенцијата Број на решението со кое Агенцијата издала дозвола, согласност, односно лиценца за вршење работи на застапување во осигурување, односно осигурително брокерски работи датум на издавање на дозволата/лиценцата класи на осигурување Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурувањето, односно осигурително брокерски работи;
Јасмина Маџароска-Сотирова ОБ-0047 12-1/380/1 22.09.2008 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 и 23
Саров Диме ОБ-0322  07-3/755 20.09.2013 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 и 23 25.02.2021
Билјана Николовска-Андоновска ОБ-0028 11-42871/2 03.12.2007 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 и 23 31.03.2021
Зоран Маневки ОБ-0206 09-564/2 13.02.2012 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 и 23
Дарум на ажурирање на регистарот Се внесува датум на кој е ажуриран регистарот
31.03.2021 31.03.2021
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
ул.852 бр.62 ( Комплекс Газела ),1000 Скопје
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmada Insurance Социјални мрежи
Осигурително брокерско друштво: ОМАДА осигурување, АД СкопјеСедиште
Стапете во контакт со нас преку социјални мрежиOmad Insurance Социјални мрежи

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest

Copyright © 2020 Omada Insurance – All rights reserved. Powered by Omada Technology 

Proud part of Omada Capital Invest